Tài nguyên

Đăng ký email để nhận thông báo các tài liệu hữu ích từ OplaCRM

Hội thảo: Ứng Dụng Công Nghệ Cải Tiến và Tăng Hiệu Suất Đội Ngũ Sales..

Tuổi nghề ít mà lead vẫn nhiều

October 12, 2023

Tải tài liệu

Hội thảo: Ứng Dụng Công Nghệ Cải Tiến và Tăng Hiệu Suất Đội Ngũ Sales..

48 mô hình trong sách "Cưa đổ CRM"

March 20, 2023

Tải tài liệu

Hội thảo: Ứng Dụng Công Nghệ Cải Tiến và Tăng Hiệu Suất Đội Ngũ Sales..

Building the first Vietnamese SAAS Unicorn Dream

October 15, 2023

Tải tài liệu

Hội thảo: Ứng Dụng Công Nghệ Cải Tiến và Tăng Hiệu Suất Đội Ngũ Sales..

Chuyển đổi số quản trị khách hàng - CRM

May 10, 2024

Tải tài liệu

Hội thảo: Ứng Dụng Công Nghệ Cải Tiến và Tăng Hiệu Suất Đội Ngũ Sales..

Tài liệu diễn giả tại Sales Summit 2024

May 29, 2024

Tải tài liệu

Hội thảo: Ứng Dụng Công Nghệ Cải Tiến và Tăng Hiệu Suất Đội Ngũ Sales..

Phát triển quan hệ khách hàng dành cho công ty ITO

June 1, 2024

Tải tài liệu